Právne služby>Rozvod manželstva>

Rozvod manželstva

Od 980,00 
Rozhodli ste sa, že podáte návrh na rozvod manželstva ale radšej by ste všetko nechali na skúsených advokátoch? Verdikto vie byť riešenie presne pre vás - prevedieme vás celým procesom rozvodu od vyjednávania s partnerom cez podania žiadosti o rozvod až po vynesenie rozsudku.
Od 980,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. stretneme sa s vami aj s vaším manželom a preberieme vašu situáciu
  2. preberieme s vami majetkové pomery, potreby detí a podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bolo manželstvo úspešne rozvedené
  3. starostlivo a citlivo pripravíme spoločný návrh na rozvod alebo žalobu o rozvod manželstva
  4. vyjednáme všetky dohody vrátane komunikácie s protistranou a súdom
  5. ak by dohoda nebola možná, v rámci súdnych konaní pre vás tvrdo vymôžeme maximum možného

Rozvod manželstva je vždy náročná záležitosť. Piata hlava Zákona o rodine hovorí jasne - k zrušeniu manželstva môže dôjsť len v odôvodnených prípadoch. Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. V takomto prípade súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. 

 

Rozvod manželstva s deťmi

Ak sa v manželstve, ktoré sa rozvádza, nachádzajú maloleté deti, je to vždy jedna z najzásadnejších otázok, ktorá sa pri rozvode rieši. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí. Posudzuje sa tu záujem rodičov, schopnosť postarať sa o dieťa a financie. Možností je tu veľa - od dohody manželov (kedy súd len písomne potvrdí takúto dohodu), až po súdom nariadené opatrovanie. Rodičia môžu mať dieťa v striedavej starostlivosti (dieťa v takomto prípade nemusí nutne tráviť rovnaký čas s oboma rodičmi, súd môže určiť aj rôznu dĺžku starostlivosti) alebo v starostlivosti len jedného rodiča (v takomto prípade bude druhý platiť alimenty). 

 

Rozvod manželstva a spoločný majetok

Ďalšou otázkou sú financie. Okamihom uzavretia manželstva vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Majetok, ktorý manželia nadobudli počas trvania manželstva, teda v čase od jeho vzniku do jeho zániku, je spoločným majetkom oboch manželov a hovoríme, že patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva (to znamená, že patrí obom). Do bezpodielového majetku teda neparí majetok nadobudnutý pred manželstvom. Do bezpodielového majetku taktiež nepatrí majetok získaný dedičstvom a majetok získaný darom. Manželia by sa na rozdelení majetku po rozvode mali primárne dohodnúť, inak sa aplikuje ustanovenie § 149 ods. 3 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.