Právne služby>Rozvod manželstva>

Rozvod manželstva

Od 980,00 
Provedeme vás rozvodem od vyjednávání s partnerem přes podání žádosti o rozvod až po vynesení rozsudku.
Od 980,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. sejdeme se s vámi i s vaším maželem a probereme vaší tíživou situaci
  2. probereme s Vámi majetkové poměry, potřeby dětí a podmínky, které musí být splněny, aby bylo manželství úspěšně rozvedeno
  3. pečlivě a citlivě připravíme společný návrh manželů na rozvod nebo žalobu o rozvod manželství
  4. vyjednáme všechny dohody včetně komunikace s protistranou a soudem
  5. pokud by dohoda nebyla možná, v rámci soudních řízení pro vás tvrdě vymůžeme maximum možného

Zvažujete, zda se do rozvodu pustit?

Manželství může být rozvedeno pouze soudem a to na návrh jednoho z manželů, nebo na základě společného návrhu manželů a pouze v případě, že je jejich soužití trvale a nenapravitelně rozvráceno, v důsledku čehož nemůže svazek již plnit funkce, pro které vznikl. Český právní řád rozeznává dva způsoby rozvodu manželství: sporný (soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství) nebo nesporný (soud příčiny rozvratu nezjišťuje).

Nesporný rozvod

Za nesporný rozvod označujeme takový zánik manželství, kdy se manželé dohodli na podání návrhu na rozvod shodli se i na dalších skutečnostech. V případě, že jsou zároveň rodiči nezletilého dítěte, musejí se domluvit na tom, komu bude dítě svěřeno do péče, na jeho výchově a na výši výživného. Tuto dohodu musí schválit soud. Dále soudu doloží, že mezi nimi došlo k vzájemné dohodě o jejich majetkových poměrech, bydlení, a popřípadě o výživném, které by měl jeden z manželů hradit druhému. Je také nutné prohlášení, že manželství trvalo nejméně jeden rok a že v současnosti nevedou společnou domácnost déle než 6 měsíců.

Praktický příklad:

Manželé Nováčkovi uzavřeli manželství v roce 2010, mají spolu syna Adama (zletilého) a dceru Helenu (nezletilou). V lednu r. 2021 podali společnou žádost o rozvod, protože si manželé přestali rozumět, jak v názorech na vedení domácnosti, tak v intimním životě a už v roce 2019 se paní Nováčková odstěhovala zpátky ke své matce a nesdílí domácnost s panem Nováčkem. Předloží soudu společný návrh s tímto odůvodněním, doloží soudem schválenou dohodu, v níž si mezi sebou upravili, jak bude probíhat výživa a výchova dcery Heleny (popř. výživné na sice zletilého Adama, který ale stále studuje a potřebuje finanční podporu obou rodičů – není zákonem vyžadováno) a také dohodu o jejich majetkových poměrech. Dohody uzavřeli manželé Nováčkovi písemně a podpisy nechali úředně ověřit. Soud jejich návrhu vyhověl a rozvedl je.

Sporný rozvod

Při sporném rozvodu jeden z manželů nesouhlasí s tím, aby bylo manželství rozvedeno, anebo nesouhlasí s dílčími dokládanými skutečnostmi, například s tím, který z manželů by měl vychovávat děti, nebo jak by mělo vypadat majetkové vypořádání. V takovém případě může rozvod trvat podstatně déle, než rozvod nesporný. Soud (před tím, než manžele rozvede) rozhodne o výživě a výchově nezletilého dítěte. Dohoda o majetkovém vypořádání není nutná. O vypořádání se manželé dohodnou, nebo rozhodne na návrh jednoho z manželů soud, nebo majetek propadne zákonnou fikcí po 3 letech.
Jakmile jsou splněny tyto zákonné podmínky, začne soud zjišťovat příčiny rozvratu manželství a je potřeba dokazování ze strany manželů.

Praktický příklad:

Manželé Kratochvílovi uzavřeli manželství rokem 2018. Nemají žádné děti. V únoru 2021 podala paní Kratochvílová návrh na rozvod manželství, protože se důvodně domnívá, že je jí manžel nevěrný. Soud tedy nařídí ústní jednání, v rámci něhož vyslechne názory obou manželů, a bude zjišťovat, proč došlo k rozvratu manželství. Shledá-li návrh důvodným, manželství rozvede. Paní Kratochvílová po rozvodu podá k soudu návrh na vypořádání společného jmění manželů, čímž je zahájeno další samostatné řízení.