Právne služby>Prevod obchodného podielu>

Prevod obchodného podielu

Od 980,00 
Chcete previesť obchodný podiel alebo akcie na inú osobu
Od 980,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. oznámite nám identifikačné údaje spoločnosti, prevodcu, nadobúdateľa a iné potrebné údaje a podmienky prevodu
  2. starostlivo preštudujeme vaše stanovy či zakladateľské zmluvy
  3. spíšeme zmluvu o prevode na mieru
  4. vysvetlíme vám, čo a prečo v nej je a čo to znamená pre obe strany
  5. zaistíme zápis zmien do obchodného registra

K prevode obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným môže dôjsť medzi spoločníkmi v rámci jednej spoločnosti, ale aj medzi spoločníkom a treťou osobou. Pri prevode obchodného podielu na iného spoločníka dochádza iba k zmene kvantity podielov.  Prevod medzi spoločníkom a treťou osobou upravuje § 115 Obchodného Zákonníka. 

Ak sa prenáša podiel mimo spoločnosti, podľa zákona to musí byť odsúhlasené najvyšším orgánom spoločnosti (valným zhromaždením), pretože týmto prevodom dochádza k vstupu tretej osoby, ktorá sa stáva novým spoločníkom spoločnosti (ak spoločenská zmluva neuvádza inak).

Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, alebo ak je už zrušená. Obchodný podiel nemôže byť prevedený na iného spoločníka alebo inú osobu ani vtedy, ak je voči spoločníkovi vedené exekučné konanie. Rovnako, aj ak je na nadobúdateľa vedené exekučné konanie - nemôže na neho byť prevedený obchodný podiel.

Zmluva o prevode podielu musí mať písomnú formu a podpisy oboch strán sa musia nechať notársky overiť. Ak osoba nadobudne podiel spoločnosti, pristupuje tým súčasne aj k spoločenskej zmluve spoločnosti. Zmluva je účinná okamihom jej doručenia. Jediné, čo je ďalej potrebné zaistiť, je zápis zmien do obchodného registra a priloženie listín, ktoré preukazujú prevod.