Právne služby>Kúpa a predaj nehnuteľností>

Kúpa a predaj nehnuteľností

Od 550,00 
Predávate alebo kupujete dom, byt, pozemok či inú nehnuteľnosť? Máte veľa otázok, žiadne odpovede a bojíte sa, že na niečo zabudnete? Nechajte si poradiť od našich špičkových právnikov!
Od 550,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. vyžiadame si od vás potrebné dokumenty a informácie k nehnuteľnosti a starostlivo všetko preštudujeme
  2. právne preveríme nehnuteľnosť v katastri nehnuteľností
  3. spíšeme kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť na mieru alebo zrevidujeme tú, čo ste dostali na podpis
  4. zaistíme advokátskej úschovu kúpnej ceny alebo zrevidujeme zmluvu o úschove
  5. skontrolujeme záložnú a úverovú zmluvu
  6. vyriešime záložné práva a vecné bremená
  7. postaráme sa o zápisy do katastra nehnuteľností
  8. zostavíme alebo skontrolujeme preberací protokol
  9. po splnení všetkých podmienok vyplatíme kúpnu cenu z úschovy

Na prevod nehnuteľnosti sa najčastejšie využíva kúpna zmluva, ktorú upravuje § 588 Občianskeho zákonníka. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Tak ako aj pri každej zmluve tak aj tu si treba dať pozor na špecifickosť. Ak náhodou nie je v kúpnej zmluve bližšie popísané, čo všetko sa predáva, platí, že predmetom kúpnej zmluvy je všetko, čo je pevne spojené s pozemkom. Netreba zabúdať, že kým podpíšete zmluvu, máte právo ju pripomienkovať - zmeniť v nej veci, ktoré sa vám nepáčia.

Uzatvorením zmluvy sa to ale nekončí. Zo zákona je nutné tento prevod zapísať do katastra nehnuteľností. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti vzniká, mení sa a zaniká až vkladom do katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastrálneho odboru okresného úradu o jeho povolení. Na katastrálne konanie je príslušný katastrálny odbor okresného úradu, v ktorého územnom obvode sa dotknutá nehnuteľnosť nachádza. Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, môže konať ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov. Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, označenie správy katastra a označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Ešte pred podaním návrhu na vklad je možné podať oznámenie o návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré nájdete na internetovej stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Toto oznámenie sa pošle elektronicky na príslušný katastrálny odbor okresného úradu. Návrh na vklad je potrebné podať do 90 dní od doručenia tohto oznámenia.