Právne služby>Vysťahovanie nájomcu>

Vysťahovanie nájomcu

Od 300,00 
Prenajímate byt, ale s vašim nájomcom sa nedá dohodnúť? Nechce sa ani po skončení doby nájmu vysťahovať? Alebo vám dokonca nájomca neplatí nájom? Poraďte sa s právnikom a predídete prípadným komplikáciám!
Od 300,00 

Právnici, ktorí poskytujú túto službu

Ako to prebehne?

  1. preštudujeme vašu nájomnú zmluvu a všetku relevantnú komunikáciu s nájomcom
  2. pripravíme predžalobnú výzvu a odošleme ju nájomcami ako poslednú výstrahu pred žalobou
  3. keď dôjde na najhoršie pripravíme žalobu a budeme sa za vás biť na súde
  4. po víťazstve na súde zaistíme zaplatenie nájomného súdnym exekútorom

V prípade, ak sa nájomca odmieta aj po skončení zmluvy vysťahovať, alebo nájomnú zmluvu porušuje tým, že vám neplatí nájom - máte právo obrátiť sa na políciu alebo na prokuratúru podaním trestného oznámenia na základe § 218 Trestného zákona, podľa ktorého, kto protiprávne obsadí alebo užíva dom alebo byt niekoho iného, trestá sa odňatím slobody až na dva roky. Ďalšou možnosťou je podanie žaloby o vypratanie, ktorej by mala predchádzať výzva na vypratanie. Potom je možné žiadať od nájomcu nezaplatený nájom aj náhradu škody, za užívanie bytu po skončení nájmu. Najčastejšie sa to robí súčasne so žalobou na vypratanie.

Pokiaľ k vyprataniu bytu nedochádza dobrovoľne, častokrát zvažujú prenajímateľia rôzne spôsoby svojpomocného vysťahovania nájomcu. Takýto postup nie je odporúčaný, nakoľko môže byť považovaný za zásah do práv nájomcu, ktorý môže skončiť podaním trestného ozámenia na vás. Vlastník bytu teda musí brániť svoje právo na svoj dom alebo byt na súde. Charakter súdnej žaloby je určený tým, čoho sa prenajímateľ bytu domáha. Až po právoplatnom rozsudku sa môže prenajímateľ obrátiť na exekútora. Ak by nájomník nereagoval ani na výzvu exekútora, exekútor ho príde fyzicky vysťahovať. V každom prípade máte právo na finančnú kompenzáciu.